fbpx

Tisztelt Ingatlanközvetítő!

A Lakáscentrum Kft ( székhely: 1146 Budapest, Telepes u. 90. telefon: +36-20-326-7212, e-mail cím: k.gabor@lakascentrum.hu), mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatjuk az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés további jellemzőiről, továbbá az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.   Ön, mint ingatlanközvetítési tevékenységet végző személy a www.ingatlanspecialistak.hu honlapon való regisztrációjával igényelheti az "ingatlanspecialisták klub" tagságot.

 1. A kezelt adatok köre: az adatkezelő az Ön alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére jogosító végzettség, (száma, kiállító szervezet, kiállítás ideje), névjegyzéki regisztrációs szám, tevékenységének földrajzi helyszíne, nyilatkozat büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 2. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán nyugszik (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont), amelyet a honlapon való regisztrációval egyidejűleg ad meg. Az Ön arcképének (fotójának) kezelése az Ön kifejezett hozzájárulásán nyugszik (2016/679 EU Rendelet 9. cikk (2) bek. a) pont)
 3. Adatkezelés célja: a fenti adatokat az adatkezelő abból a célból kezeli, hogy Önt, mint kérelmezőt azonosítsa, ellenőrizze a klub feltételeinek való megfelelését a regisztráció során és a tagság ideje alatt. Az arckép (fotó) kezelésnek célja, hogy az Adatkezelő a jogosultságról arcképes nyilvántartást vezessen. A telefonszám és e-mail cím kezelésének célja, a fenti folyamatok során az Önnel való kapcsolattartás.
 4. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az Ön adatait addig kezeli, amíg az Ön regisztrációs kérelmét elbírálja. Az adatkezelő az Ön adatait mindaddig kezeli, amíg Ön jogosult a klub tagságra. A vonatkozó jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével az adatkezelő az Ön adatait törli.
 5. Adatfeldolgozás: Az Ön személyes adatainak kezelésére az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.  Az adatfeldolgozó: Vár-Köz Kft. (székhely: 1131 Budapest, Kucsma utca 13-15. fszt. 50., telefon: +36-30-328-6789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu) és a MIOSZ Az Ingatlanszakmáért Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefon: +36-30-982-7466, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu), valamint az Lakáscentrum Kft (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 90., telefon: +36-20-326-7212, email: k.gabor@lakascentrum.hu) végzi. További információ: http://www.varkoz.hu/page/adatkezelesi_szabalyzat/
 6. Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az adatkelezőnél csak az adatkezelő vezetője, a szervezet tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
 7. Adatok biztonsága: a személyes adatok biztonságát az adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
 8. Az érintett jogai, jogorvoslat:
  • Ön, mint érintett kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
  • Az adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.
  • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).
  • A fenti ügyekben kérelmét az adatkezelőhöz nyújthatja be (levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 144., e-mail: miosz.titkarsag@gmail.com). Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
  • Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  • Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.
  • Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.