fbpx

Jelen dokumentum tartalmazza Szénási - Brusznyiczki Viktória e.v. (székhely: 2141 Csömör. Szőlő utca 91. Nyilvántartási szám: 1397159814 adószám:68756811-1-33 mint SZOLGÁLTATÓ, a Lakáscentrum Partnerhálózat Ingatlanforgalmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság,  Székhely: 1147 Budapest Telepes utca 90. fszt 2., Adószám: 14036075-1-42  Cg. : 01 09 295564,  állandó üzleti partnere HIDEGHÍVÁS EXTRA szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződéses feltételeket.
A szolgáltatás kizárólag az ingatlanspecialistak.hu weboldalon érhető el.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel jelentkezésének/regisztrációjának  leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal  ezen szolgáltatását.


Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:

 

Név: Szénási - Brusznyiczki Viktória e.v

Székhely: Csömör. Szőlő utca 91
Kapcsolattartási adatok: Szénási B. Viktória
e-mail: marketing.ingatlanspecialistak@gmail.com
telefon: +3630 / 485-5149
Adószám: 14036075-1-42

Tárhely-szolgáltató adatai:


Név: 3in1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Telefon: +36 (21) 200 0040
E-mail cím: admin@megacp.com

 

 

 

  • Általános rendelkezések:

 


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

 

Jelen ÁSZF 2019.03.01.  napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.


Az ingatlanspecialistak.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

 

  • Adatkezelési szabályok:

 


Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét, lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét illetve telefonszámát) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezéshez kötődő regisztráció önkéntes, mely során megadja a fentiekben megjelölt adatokat.  Az oktatásra történő regisztráció semmilyen más adattal nem kerül összekapcsolásra.

Bővebben az adatkezelési szabályzatot itt található: http://ingatlanspecialistak.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

 

 

  • A megvásárolható szolgáltatások köre:

 


A Szolgáltató jelen szolgáltatása az Ingatlanspecialista Klub szolgáltatásaihoz kapcsolódik és HIDEGHÍVÁS EXTRA névre hallgat, melynek célja, hogy azon ingatlanközvetítők akik a regisztrálnak az oldal http://ingatlanspecialistak.hu/speclogin/ fülön továbbá megfelelnek az ott közzétett feltételeknek, hideghívás szolgáltatást vegyenek igénybe, melyet a Felhasználó külön úgynevezett checkbox kiválasztásával jelölhet ki. A Felhasználó a szolgáltatásért sikeres hívásonként díjat fizet. A szolgáltatást tartalmazó csomag(ok)ról az üzletszabályzatból tájékozódhat. A szolgáltatást a visszaigazolást napját követő naptól veheti igénybe 30 nap időtartamban vagy a honlapon meghirdetett feltételek vagy aktuális akciók szerint. A már kifizetett szolgáltatás lemondása esetén a szolgáltatás díja nem jár vissza, azonban annak lejártáig a szolgáltatás igénybe vehető.

 

Az igénybe vehető szolgáltatás csomag árát és pontos tartalmát az oldalon tesszük közzé az üzletszabályzat menüpontban  amely változhat kedvezményes időszaktól függően. Annak ára csökkenhet és nőhet is az aktuális árhoz képest.

Fenti szolgáltatások kizárólag online, vásárolhatóak meg.

A rendelés menete:


Ön a weboldalon található űrlap kitöltésével,  és a jelen szerződés elfogadására vonatkozó gombra(checkbox) történő kattintással tudja a kiválasztott szolgáltatást igénybe venni.

 

Fizetési módok:


A fizetés átutalással történik. Kérjük, hogy a jelentkezési űrlap kitöltésénél körültekintően járjon el

A jelentkezési/regisztrációs űrlap kitöltése és a megrendelés után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, egyben megkapja a választott szolgáltatás összegéről elkészült  előlegszámlát, melyet 8 napon belül átutalás útján köteles rendezni. Ön jelen szerződés elfogadásával kötelezettséget vállal a megrendelt szolgáltatás díjának átutalással történő megfizetésére. A szolgáltatás 30 napos időtartamának lejárta után a végszámla kerül kiállításra a megrendelő részére.


Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló e-mailben kérünk Öntől. A szolgáltatás díját áfa tartalom nem terheli.

 

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:


Jelentkezését a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozza és visszaigazolja Felhasználó felé. A szerződést a Szolgáltató annak a visszaigazolás időpontjától teljesíti 30 nap időtartamban. Amennyiben a Felhasználó által igénybevenni kívánt Szolgáltatás körülményeiben technikai feltételeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, e-mailben is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

Amennyiben Ön további 30 napos időtartamra meg kívánja rendelni a szolgáltatást, azt a HIDEGHÍVÁS EXTRA menüpontot kitöltve újra megteheti. A szolgáltatás időtartamának lejárta előtt 7 nappal ön figyelmeztető emailt kap, hogy kellő idő álljon rendelkezésére a szolgáltatás újbóli megrendelésére.  1. Elállási/Felmondási jog/Kellékszavatosság/Jótállás

 


Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A 14 napos határidőbe nem számít bele a szerződés megkötésének napja.
Az elállási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ön elállási jogát gyakorolhatja írásban, telefonon, vagy email útján.


Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi illetve közli elállási nyilatkozatát.

 


Az elállás/felmondás joghatásai

Amennyiben Ön él elállási vagy felmondási jogával, úgy  haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a megfizetett díjat banki átutalással.  A visszautalással kapcsolatban minden esetben személyesen egyeztetünk önnel.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Felek eltérő megállapodása hiányában a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő beleegyezésével megkezdte.

Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után elállási és felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy  a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Jótállás (pénzvisszafizetési garancia)

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal a Szolgáltatásra. Amennyiben a választott HIDEGHÍVÁS EXTRA csomagban meghatározott sikeres hívások számát Szolgáltató nem tudta a szolgáltatás időtartama alatt teljesíteni, akkor az elmaradt sikeres hívások darabszámának megfelelő összeget átutalással visszafizet Megrendelő részére az általa megadott bankszámlaszámra. Ennek körülményéről  azaz a hiányzó sikeres hívások darabszámáról a 30 nap lejárta után 5 munkanapon belül a Szolgáltató emailben tájékoztatja megrendelőt és kéri, hogy adja meg bankszámlaszámát, ahova a visszautalást teljesítheti. A megrendelő a bankszámlaszámot további 30 napon belül köteles megadni Szolgáltató részére.


Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok kellékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

  1. Kép- és hangfelvételek szerzői jogok

 Az ingatlanspecialista.hu oldalon található valamennyi oktatási anyag, bejegyzés, cikk kép és hangfelvétel összességében (mű) tartalmát szerzői jog védi. Amennyiben ön egyéb célból szeretné a művet fehasználni, külön felhasználói szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval.

 

VII. Panaszkezelés:


Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat a szolgáltató felé:  

Szénási B. Viktória:

Telefon: +3630 / 485-5149


Panaszait, észrevételeit a marketing.ingatlanspecialistak@gmail.com  email címen jelezheti felénk.
Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásunkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban a Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.
Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek